О Б Щ И У С Л О В И Я КУРС 2022

За участие в конференция „BREAST CANCER COURSE 2022

РАЗДЕЛ 1. Общи условия за участие в конференция „BREASTCANCERCOURSE 2022“

1.1. Настоящите Общи условия определят правилата за участие в конференция „BREASTCANCERCOURSE 2022“ (наричана по-долу за краткост „Конференция/та”) и уреждат взаимоотношенията на организатора с физическите лица, участващи в Конференцията.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата http://bbca.bg/ за периода от началната дата за регистрация за участие в Конференцията до края на Конференцията.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането и участието в конференцията. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Конференцията като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 25.07.2022 година и важат до края на Конференцията. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на http://bbca.bg/

1.5. С попълването и подаването на регистрационната форма за участие в конференцията, участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Конференцията е Сдружение с нестопанска цел „Българско дружество за борба с рака на гърдата (БДРГ)“, ЕИК 206854486 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 122, вх. 1, ет. 2, ап. 4, (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Конференцията.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

3.1. Конференцията се организира и провежда в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ в гр. София, 1330, ж.к. Разсадника – Коньовица, ул. „Христо Благоев“ 25-31, етаж 8.

3.2. Конференцията се провежда на 24 и 25 септември 2022 г.

3.4. Програмата на конференцията е достъпна на страницата на събитието: Програма

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

4.1. В конференцията могат да участват  всички пълнолетни физически лица, които са попълнили регистрационната форма за участие и са заплатили такса за участие. В конференцията не се допускат придружаващи участниците лица.

4.2. Всяко лице, което желае да участва в Конференцията следва да попълни регистрационна форма на страницата на събитието: Регистрационна форма, след което следва да заплати такса за участие в размер на 30.00 BGN по следната банкова сметка: IBAN: BG88BPBI79401091300301 Титулят на сметаката – “БДРГ”.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

5.1. Всеки участник има право по всяко време до 15.09.2022 г. да се откаже от участие в Конференцията, за което следва да уведоми организатора на имейл: bbca.congress@gmail.com . Всеки отказал се участник в посочения по-горе срок има право да получи обратно заплатената такса за участие.

5.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на конференцията поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата на събитието и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация.

РАЗДЕЛ 6. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Конференцията като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Конференцията като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

6.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Конференцията като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

РАЗДЕЛ 7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. Участието в Конференцията е доброволно. При попълване на регистрационната форма всеки участник предоставя доброволно лични данни. Организаторът носи пълна отговорност за законосъобразното събиране и обработване на предоставените от участниците лични данни.

7.2. С участието си в Конференцията участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Конференцията.

7.3. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Конференцията от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

7.4. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на Конференцията или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Конференцията, с което се преустановява и участието му.

7.5. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в едномесечен срок от края на Конференцията.

7.6. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора негови лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.