Общи условия – Пациентски форум “Проследяване и качество на живот при пациентите с рак на гърдата”

За участие в Пациентски форум “Правила за проследяване и подходи за намаляване риска от прогресия при пациенти с рак на гърдата”


РАЗДЕЛ 1. Общи условия за участие в Пациентски форум “Проследяване и качество на живот при пациенти с рак на гърдата


1.1. Настоящите Общи условия определят правилата за участие в Пациентски форум “Проследяване и качество на живот при пациенти с рак на гърдата” (наричана по-долу за краткост „Форум/ът”) и уреждат взаимоотношенията на организатора с физическите лица, участващи във Форумът.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата http://bbca.bg/ за периода от
началната дата за регистрация за участие във Форума до края на Форума.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането и участието във Форумът. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Форума като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 11.03.2024 година и важат до края на Форума. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на http://bbca.bg/

1.5. С попълването и подаването на регистрационната форма за участие във Форумът, участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Конференцията е Сдружение с нестопанска цел „Българско дружество за борба с рака на гърдата и други гинекологични тумори (БДРГ)“, ЕИК 206854486 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 122, вх. 1, ет. 2, ап. 4, (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Форумът.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРУМЪТ

3.1. Форумът се организира и провежда в зала на Ресонатор намиращ се на ул. “20 Април” №13  София.

3.2. Форумът се провежда на 13 Април 2024 г.


3.4. Програмата на Форумът е достъпна на страницата на събитието: Програма
РАЗДЕЛ 4. УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМЪТ

4.1. Във форума могат да участват всички пълнолетни физически лица, които са попълнили регистрационната форма за участие и са заплатили такса за участие. Във форума не се допускат придружаващи участниците лица.

4.2. Всяко лице, което желае да участва във форума, следва да попълни регистрационна форма на страницата на събитието: Регистрационна форма, след което следва да заплати такса за участие в размер на 60.00 BGN по следната банкова сметка: IBAN: BG88BPBI79401091300301 Титулят на сметаката – “БДРГ” до 10 Април 2024 г. След тази дата, както и регистрация на място е възможна срещу регистрационна такса от 120.00 BGN. Плащането се извършва единствено по банкова сметка на горепосочената банкова сметка.

Нашият екип държи изключително много всеки човек да има достъп до по-добро качество на живот. За това, в случай че регистрационната такса представлява проблем за вас – пишете ни! С радост ще ви запазим място, без да плащате! Регистрацията за събитието остава задължителна.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ


5.1. Всеки участник има право по всяко време до 12.04.2024 г. да се откаже от участие във форума, за което следва да уведоми организатора на имейл: bbca.congress@gmail.com . Всеки отказал се участник в посочения по-горе срок има право да получи обратно заплатената такса за участие.

5.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на форума поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата на събитието и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация.

РАЗДЕЛ 6. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Форума като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Форума като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

6.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Форума като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

РАЗДЕЛ 7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. Участието във Форума е доброволно. При попълване на регистрационната форма всеки участник предоставя доброволно лични данни. Организаторът носи пълна отговорност за законосъобразното събиране и обработване на предоставените от участниците лични данни.

7.2. С участието си във Форума участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Форума.

7.3. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация във Форума от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

7.4. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на Форума или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие във Форума, с което се преустановява и участието му.

7.5. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в едномесечен срок от края на Форума.

7.6. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора негови лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.