Общи условия за ползване на сайт

Настоящите Общи условия за ползване („Общи условия“) уреждат достъпа и използването на уебсайта, находящ се на адрес https://bbca.bg/ („Уебсайт”), контролиран от Сдружение с нестопанска цел „Българско дружество за борба с рака на гърдата (БДРГ)“, регистрирано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 206854486, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 122, вх. 1, ет. 2, ап. 4(наричано „БДРГ“,„ние“ или „нас“).

Моля, прочетете внимателно настоящите общи условия преди да продължите използването на нашия уебсайт. Общите условия формират споразумението („Споразумението“) между БДРГ и Вас или юридическото лице, което представлявате („Вие“).

Настоящото споразумение влиза в сила от момента, в който достъпите уебсайта. С факта на достъпване до уебсайта, Вие декларирате, че законно можете да сключвате договори (не сте непълнолетни и дееспособността Ви не е ограничена). Ако сключвате настоящото споразумение от името на юридическо лице, като например дружеството, в което работите или представлявате, Вие заявявате, че имате законови правомощия да обвързвате това лице. Не можете да използвате уебсайта от името на юридическо лице, ако нямате необходимите правомощия или пълномощия за сключване на обвързващо споразумение от името на такова юридическо лице.

С достъпването на уебсайта Вие се задължавате, че ще спазвате всички приложими нормативни актове, свързани с използване на уебсайта.

Без да се засягат вашите права съгласно приложимото законодателство, БДРГси запазва правото да изменя настоящите общи условия, за да отразява технологичния напредък, законовите и регулаторни промени, както и добрите медицински практики. Актуализирана версия на тези общи условия ще отразява направените в тях промени и ние ще ви уведомим за такива промени, като актуализираме датата на влизане в сила на тези изменени общи условия. С факта на осъществяване на достъп до или използване на уебсайта, Вие се съгласявате, че сте прочели, разбирате и се съгласявате да бъдете обвързани от текущата версия на тези общи условия, която можете да видите при достъп до уебсайта. Ако не сте съгласни с тези общи условия или сте недоволни от уебсайта, трябва незабавно да прекратите използването им.

Използване на уебсайта

Уебсайтът е онлайн система, предназначена да предоставя информация за активностите на БДРГ, насочени към насочена към решаване на проблемите на пациенти, диагностицирани с рак на гърдата и техните лекари, свързани с: (1) необходимост от повишаване на качеството на живот на пациентите; (2) липса на потвърдена и достоверна медицинска информация, свързана с лечението на болестта; (3) липса на програми за проследяване на пациентите след края на активното им лечение; (4) затруднена комуникация между пациенти и лекари; (5) ниска мотивация и възможност за активно участие в лечението от страна на пациентите; (6) ниска обща преживяемост на пациентите с рак на гърдата. Съдържанието на уебсайта има рекламна и информационна цел.

Уебсайтът може да съдържа линкове към други уебсайтове. БДРГ не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Можете да осъществявате достъп и да използвате уебсайта в съответствие с настоящите общи условия. Допълнителни условия могат да се прилагат за определени услуги, включени или предоставени по друг начин чрез уебсайта, както е обяснено в съответните раздели на  уебсайта.

БДРГ не начислява такси за достъп до уебсайта.

БДРГ може по свое усмотрение, временно или постоянно, да променя функционалностите на уебсайта, както и съдържанието, налично на уебсайта, да преустановява и/или прекрати някоя от функционалностите на уебсайта, както и самия уебсайт.

БДРГ предоставя достъп до уебсайта при стриктно спазване на всички приложими норми за защита от дискриминация и обработка на личните данни.

Обратна връзка

Вие имате възможност да отправите запитване или да дадете обратна връзка посредством функционалността „Обратна връзка“, достъпна в уебсайта. За да използвате функционалността „Обратна връзка“ вие трябва да предоставите информация за Вашето име, електронна поща и телефонен номер.

Абонамент за нашия бюлетин

Вие имате възможност да се абонирате за нашия бюлетин по имейл. Можете по всяко време да преустановите получаването на бюлетина, като използвате линка за отписване в имейла си или като се свържете с нас.

Ограничения в ползването

Уважаеми потребители, не злоупотребявайте с уебсайта. Моля, не се намесвайте в уебсайта или някоя от нашите услуги, не се опитвайте да получите достъп до тях, използвайки метод, различен от интерфейса и инструкциите, които предоставяме. Може да използвате уебсайта само съобразно закона. Можем да преустановим или да спрем да Ви предоставяме достъп до уебсайта, както и предоставяне на услуги, ако не спазвате настоящите общи условия и/или сключено с Вас споразумение, регулиращо отделни услуги или доставка на определени продукти, включително за период на разследване на съмнения за неправомерно поведение.

Вие разбирате, признавате и приемате следното:

  • Вие притежавате информацията, която ни предоставяте при изпращане на запитване или обратна връзка на уебсайта, както и всяка информация и съдържание, които качвате или предавате по друг начин в процеса на използване на уебсайта, при регистрацията в уебсайта или в кореспонденцията със БДРГ („Вашето съдържание“). Предоставяйки Вашето съдържание, вие заявявате и гарантирате, че имате право да изпратите Вашето съдържание и то е точно, не е поверително и не нарушава никакви договорни ограничения или други права на трети страни. Можете да поискате изтриване на Вашето съдържание по всяко време, освен ако не сте споделили съдържанието си с други потребители и те не са го изтрили или е било копирано или съхранено от други потребители.
  • Вие се съгласявате да не повреждате или променяте нашата електронна информация, публикувана на уебсайта или на някой от нашите сървъри. Вие, също така, се съгласявате да не се опитвате да преодолявате или заобикаляте каквито и да било системи за сигурност на уебсайта и да спазвате всички приложими закони и подзаконови нормативни актове.
  • С изключение на изрично и предварително посочените и договорени от БДРГ, не се създават никакви поверителни взаимоотношения, когато ни изпращате Вашето устно, писмено или електронно съобщение, като запитване, обратна връзка, въпроси, коментари, предложения, идеи и др. Когато уебсайтът изисква предоставяне на информация, която съдържа лични данни, с които може да бъдете идентифицирани (напр. име, адрес, телефонен номер, имейл адрес), ние ще я получим, използваме и съхраняваме по начин, съобразен с приложимото законодателство за защита на личните данни. Подробна информация за целите на обработването и правата на субектите на лични данни, както и политиката за поверителност на БДРГ може да получите тук: https://bbca.bg/index.php/info-gdpr/

Съдържание на уебсайта

БДРГ се стреми да поддържа точна и актуална информацията, представена в уебсайта, свързана с нашата дейност, както и друга информация за БДРГ. Въпреки това, ние не гарантираме точността, ефективността и годността на каквато и да е информация, съдържаща се в уебсайта. Всеки потребител поема пълната отговорност и всички рискове, произтичащи от използването на уебсайта. Информацията е представена на принципа „каквато е“ и може да включва технически неточности, пропуски в информацията или типографски грешки. БДРГ си запазва правото да прави допълване, заличаване или изменение на информацията, съдържаща се в уебсайта, по всяко време без предварително уведомление.

Изображенията в уебсайта имат информативен и насочващ характер, съответно описанията на предлаганите услуги могат да се различават от изображенията.

БДРГ не поема отговорност и не гарантира по какъвто и да е начин информацията или съдържанието публикувано на уебсайта. В никакъв случай БДРГ няма да носи отговорност за вреди от какъвто и да е вид или естество, включително, без ограничение, преки, косвени (включително пропуснати ползи), последващи или случайни щети, произтичащи от или във връзка със съществуването или използването на уебсайта, и/или информацията или съдържанието, публикувано на уебсайта, независимо дали сме били уведомени относно възможността за такива щети.

Уебсайтът може да показва съдържание, предоставено от трети страни („Съдържание на трета страна“). Съдържанието на трети страни е отговорност на субекта, който го предоставя. Можем да прегледаме съдържание на трети страни, за да определим дали е незаконно или нарушава нашите политики и можем да премахнем или откажем да показваме съдържание на трети страни, което основателно смятаме, че нарушава нашите общи условия или закона. Това не означава, че преглеждаме цялото съдържание на трети страни, така че, моля, не предполагайте, че го правим. БДРГ не носи отговорност и не предоставя никаква гаранция за точността, ефективността, навременността и годността на съдържание на трети страни, включително хипервръзки към или от уебсайтове на трети страни. Освен ако не е предвидено друго на уебсайта, ние няма да редактираме, цензурираме или контролираме по друг начин съдържание на трети страни. Следователно такава информация трябва да се счита за подозрителна и не е одобрена от БДРГ .

Уебсайтът може да съдържа прогнози, които отразяват настоящите ни очаквания относно бъдещи събития и развитие на медицината. Прогнозите включват рискове и несигурност. Действителното развитие или резултатите могат да се различават съществено от прогнозираните и зависят от редица фактори, които са извън контрола на БДГР.

Интелектуална собственост

БДРГ Ви предоставя ограничено право на достъп и лична употреба на уебсайта, но не и право да се изтегля информация (различно от кеширане на страници) или да се внасят промени в уебсайта, или която и да е част от него, освен с изричното писмено съгласие на БДРГ. Това право не включва: (а) препродажба или търговска употреба на уебсайта или неговото съдържание; (б) всяко производно използване на уебсайта или неговото съдържание; или (в) каквото и да е използване за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни. Освен ако не е посочено друго в отделен лиценз, вашето право да използвате какъвто и да е софтуер, данни, документация или други материали, до които имате достъп или изтегляте чрез уебсайта, е предмет на настоящите общи условия.

Уебсайтът или каквато и да е част от него не може да бъде възпроизвеждан, дублиран, копиран, продаван, препродаван, посещаван или експлоатиран по какъвто и да е търговски начин без нашето изрично писмено съгласие. Не можете да рамкирате или да използвате техники за рамкиране, за да приложите търговска марка, лого или друга собствена информация (включително изображения, текст, оформление на страница или форма) на БДРГ без нашето изрично писмено съгласие. Не можете да използвате никакви мета тагове или друг „скрит текст“, използващ наименованието на БДРГ без нашето изрично писмено съгласие. Всяко неразрешено използване прекратява разрешението или лиценза, предоставени от БДРГ. Имате ограничено, отменяемо и неизключително право да създадете хипервръзка към началната страница на уебсайта, стига връзката да не изобразява БДРГ или негови дейности по фалшив, подвеждащ, унизителен или друг неприемлив начин. Не можете да използвате логото на БДРГ или друга запазена графика или търговска марка като част от връзката без изрично писмено разрешение.

Обезщетение

Вие се задължавате да предприемете всички необходими действия за предпазване, както и да обезщетите нас, нашите свързани юридически лица и лицензодатели, както и всеки от съответните им служители, управители и представители от и срещу всякакви искове, вреди, загуби, възникване на задължения, разноски и разходи (включително разумни адвокатски  разноски), произтичащи от или свързани с искове на трети страни относно: (а) използването от Вас на уебсайта; (б) нарушение на настоящите общи условия или нарушение на приложимото законодателство от Ваша страна; (c) Вашето съдържание или комбинацията от Вашето съдържание с други приложения, съдържание или процеси, включително всякакви претенции, включващи предполагаемо нарушение или присвояване на права на трети страни от Вашето съдържание или от използването, разработването, проектирането, производството, рекламата или маркетинга на Вашето съдържание. Ако възникне задължение да отговорим на призовка на трета страна или на друг законов ред или процедура, описани по-горе, вие също ще ни възстановите разумни адвокатски разноски, както и времето и разноските на нашите служители и изпълнители, изразходвани в отговор на призовка от трета страна или предприемане на действия в хода на друг законов ред или процес.

Ограничаване на отговорността

Както е посочено по-горе в раздел Съдържание на уебсайта, уебсайтът и цялата информация, съдържание, материали, продукти (включително всякакъв софтуер) и услуги, представени, включени или предоставени ви по друг начин чрез уебсайта, се предоставят от БДРГ на принципа „както е“ и „колкото е на разположение“. БДРГ не прави никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, относно работата на уебсайта или информацията, съдържанието, материалите и дейностите, включени или предоставени по друг начин чрез уебсайта, освен ако изрично не е посочено в писмена форма. Вие изрично се съгласявате, че използването на уебсайта е на ваш риск.

В пълната степен допустима от приложимото законодателство, БДРГ изключва всякаква отговорност по гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се търговски гаранции и гаранции за съвместимост с определена цел. БДРГ не гарантира, че уебсайтът като цяло, както и информация, съдържание, материали, продукти (включително всякакъв софтуер) или услуги, включени или предоставени по друг начин чрез уебсайта, нашите сървъри, или изпратени от нас имейли не съдържат вируси или други вредни компоненти.

БДРГ не носи отговорност за каквито и да е вреди, произтичащи от използването на уебсайта или от каквато и да е информация, съдържание, материали или продукти (включително софтуер), включени или предоставени по друг начин чрез уебсайта, включително, но не само преки, косвени, случайни, наказателни и последващи вреди.

Никоя от страните не носи отговорност пред другата страна за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на предотвратяване, възпрепятстване или забавяне на изпълнението на което и да е задължение по настоящите общи условия поради обстоятелства или събития извън разумния контрол на страната, основаваща се на такова предотвратяване, възпрепятстване, ограничаване или забавяне от изпълнението на някое от задълженията описани тук, независимо дали е предвидимо или не, включително, но без да се ограничава до всякакви природни бедствия, стачки, локаути, спиране на работа, пандемия, пожар, война (обявена или необявена), подобни на войни операции, бунт, въстание, тероризъм, престъпни деяния, отвличане, пиратство или пиратски действия, нарушаване на приложимото законодателство, регулации или съдебен ред или друг инструмент на правителството или квазиправителствен орган („Форсмажорно събитие“). Времето за изпълнение на такава страна се удължава с периода на такова забавяне.

Временно спиране

Можем да спрем правото ви на достъп или използване на която и да е част или на целия уебсайт посредством уведомление с незабавен ефект, ако установим, че: (а) използването или регистрацията Ви за на уебсайта (i) представлява риск за сигурността за нас или трета страна, (ii) може да повлияе неблагоприятно на уебсайта или системите или съдържанието на други наши клиенти, (iii) могат да породят за нас, нашите свързани юридически лица или трета страна отговорност, или (iv) могат да бъдат измама или злоупотреба с права; (б) нарушавате настоящите общи условия и произтичащото от тях споразумение или договорка; или (в) сте прекратили обичайната си дейност, извършили сте прехвърляне в полза на кредиторите или подобно разпореждане с вашите активи или сте станали обект на несъстоятелност, реорганизация, ликвидация, прекратяване или подобно производство.

Прекратяване на споразумението

Всяка от страните може да прекрати споразумението поради вина на насрещната страна с 30-дневно предизвестие, в случай на съществено неизпълнение или нарушение на настоящото споразумение, освен ако неизправната страна не е отстранила нарушението в рамките на 30-дневния срок за предизвестие.

Можем също така да прекратим споразумението с уведомление с незабавен ефект, в случай че: (а) Ваше действие или бездействие доведе до спиране, както е описано по-горе, (б) отношенията ни с партньор, който предоставя софтуер или друга технология за поддръжка на нашия уебсайт бъдат прекратени или изменени така, че от нас се изисква да променим начина, по който предоставяме достъп до уебсайта, (в) следва да се съобразим със закона или исканията на компетентните публични органи, или (г) установим, че използването на уебсайта от Вас е станало непрактично или неосъществимо на каквото и да е правно или регулаторно основание.

Известия

Можем да Ви предоставим известие по отношение на настоящите общи условия и нашето споразумение, като изпратим съобщение на имейл адреса свързан с Вашата регистрация или Ваше запитване, или обратна връзка. Известията, които предоставяме чрез публикуване на уебсайта, влизат в сила след публикуването, а известията, които предоставяме по имейл влизат в сила, когато изпращаме имейла. Ваша отговорност е да поддържате своя имейл адрес актуален. Ще се счита, че сте получили всички имейли, изпратени на имейл адреса, който е свързан с Вашата регистрация или ваше запитване или обратна връзка в момента, когато изпращаме имейла, независимо дали действително получавате имейла или не.

За да ни изпратите уведомление трябва да се свържете със БДРГ, както следва: bbcangerassociation@gmail.com . Можем да актуализираме адреса за известия до нас, като публикуваме известие на уебсайта. Известията, предоставяни чрез лична доставка или препоръчана поща на адреса на управление на БДРГ влизат в сила веднага след получаването им.

Комуникация

Използваме данни, които събираме, за да комуникираме с вас и да персонализираме комуникацията си с вас. Например, можем да се свържем с вас по телефона или по имейл, за да получим повече информация за вашето запитване и да ви изпратим персонализирана оферта.

Освен това използваме информация, събрана чрез бисквитки („cookies“), уеб маяци, пиксели, регистрационни файлове на уеб сървъра и други автоматизирани средства след изрично съгласие, което Вие предоставяте при първоначалното посещение на уебсайта посредством бутон „Съгласен съм с използване на „Бисквитки (cookies)“. Цели, за които се използват бисквитките могат да бъдат: (i) персонализиране на използването на нашите потребители от нашите уебсайтове; (ii) предоставяне на съдържание, съобразено с интересите на нашите потребители и начина, по който нашите потребители използват нашите уебсайтове; и (iii) управление на нашия уебсайт и други аспекти на нашия бизнес.

Също така използваме услуги за анализ на трети страни на наши уебсайтове, като тези на Google Analytics. Доставчиците на анализ, които администрират тези услуги, използват технологии като бисквитки, дневници на уеб сървъри и уеб маяци, за да ни помогнат да анализираме вашето използване на нашия уебсайт. Информацията, събрана чрез тези средства (включително IP адрес), може да бъде разкрита на този аналитик-доставчици на ics и други съответни трети страни, които използват информацията, например, за да оценят използването на уебсайта. За да научите повече за тези услуги за анализ и как те събират данни, моля, посетете следния сайт: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en. За да прегледате как да се откажете, моля, посетете следните сайтове и всички сайтове, съдържащи се в добавките за конкретната държава:

Google Analytics: https: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Известие и процедура за предявяване на искове за нарушаване на авторски права

БДРГ зачита чуждата интелектуална собственост. Ако смятате, че Вашето произведение е копирано по начин, който представлява нарушение на авторските права, моля, свържете се с нас писмено, като предоставите информацията, посочена по-долу:

• Описание на защитеното с авторски права произведение, за което твърдите, че е нарушено;

• Описание на местоположението на материала, за който твърдите, че нарушава, и се намира на уебсайта;

• Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес;

• Декларация от Ваша страна, че имате добросъвестно убеждение, че оспорената употреба не е разрешена от собственика на авторските права, негов представител или закона;

• Декларация от Ваша страна, включваща наказателна отговорност за невярно деклариране, че посочената информация във Вашето уведомление е точна и че сте собственик на авторските права или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права;

• Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право.

Известие за искове за нарушаване на авторски права трябва да ни бъде изпратено в съответствие с процедурата за комуникация, посочена по-горе.

Общи условия

Вие се съгласявате, че тези общи условия описват цялото споразумение между нас и по отношение на неговия предмет. Ако компетентен съд установи, че която и да е разпоредба от настоящите общи условия е недействителна или неприложима, Вие се съгласявате, че останалите разпоредби на тези общи условия ще останат в сила и ще Ви обвързват.

Неприлагането на каквато и да е разпоредба от настоящите общи условия не представлява настоящ или бъдещ отказ от такава разпоредба, нито ограничава правото ни да приложим такава разпоредба по-късно. Всички откази от права от наше име трябва да бъдат писмени, за да бъдат ефективни.

Тези общи условия и нашето споразумение с Вас се уреждат от българското законодателство. Всеки спор, свързан по какъвто и да е начин с Вашето посещение или използване на уебсайта, или с  услугите, включени или предоставени ви по друг начин чрез уебсайта, ще се разглежда от компетентните съдилища в гр. София, България и вие се съгласявате с изключителна юрисдикция на тези съдилища.